Śledź nas na:

Prawo karne - Artykuły

  • liczba prac:

Ogólna charakterystyka przestępczości gospodarczej

Przestępstwo gospodarcze - to czyn zabroniony godzący lub zagrażający ponadindywidualnym (niekiedy indywidualnym) dobrom w sferze życia gospodarczego, polegający na naruszeniu zaufania związanego z pozycją sprawcy lub z instytucją życia gospodarczego, grożący utratą zaufania do systemu gospodarczego lub jego podstawowych instytucji.

Strony procesowe

Uczestnik postępowania - każda osoba, która bierze w nim udział w roli określonej przepisami procesowymi Prawa Wykroczeń.

Środki przymusu procesowego

Środki przymusu procesowego - to środki, których celem jest wymuszenie określonego zachowania się od uczestników postępowania albo zabezpieczenie grożącej obwinionemu kary lub środka karnego. Należą do nich:

Wykroczenie, zbieg wykroczeń

Pojęcie wykroczenia - art. 1 Kodeksu wykroczeń - czyn bezprawny, zawiniony, społecznie szkodliwy, zagrożony naganą lub karą aresztu od 5 do 30 dni pozbawienia wolności, grzywną od 10zł do 5000zł.

Zasady wymiaru kar i środków

Sądy działają w warunkach swobodnego uznania ale nie dowolności - są zobowiązane przepisami prawa. Sąd jest limitowany sankcjami - rodzajem kary.

Środki probacyjne

Środki probacyjne - łączą się z poddaniem sprawcy próbie. Czasem stosuje się je dając szansę przestępcy, co do którego możemy przypuszczać, że pomimo nie ukarania nie powróci do kolizji z prawem.