Śledź nas na:Środki reakcji karno-prawnej

Warunkowe umorzenie postępowania karnego. Przesłanki:

 1. ta instytucja ma zastosowanie wobec sprawców czynów zabronionych, których społeczna szkodliwość czynów nie jest znaczna (pozyt.),

 2. okoliczności popełnienia czynów nie budzą wątpliwości (pozyt.),

 3. sprawca nie był skazany za przestępstwo umyślne (neg.)

 4. właściwości i warunki osobiste sprawcy, sposób życia sprawcy przed i po popełnieniu czynu, wskazują że sprawca w przyszłości nie naruszy porządku prawnego (pozytywna prognoza kryminologiczna) (pozytywna).

Warunkowe umorzenie postępowania karnego jest uregulowane w art. 41 kodeksu karno-skarbowego, a także w art. 20 par.2 kodeksu karno-skarbowego w związku z art. 66, 67 i 68 kodeksu karnego. Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie jeśli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne: okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości; postawa sprawcy nie karanego za przestępstwa umyślne jego właściwości i warunki oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają, że pomimo umorzenia postępowania sprawca będzie przestrzegał porządku prawnego a w szczególności nie dopuści się popełnienia przestępstwa. Warunkowe umorzenie postępowania nie stosuje się do sprawcy przestępstw zagrożonych karą przekraczającą 3 lata pozbawienia wolności. Ponadto zgodnie z art. 41 S 2 warunkowego umorzenia postępowania nie stosuje się do sprawcy przestępstwa skarbowego popełnionego w okolicznościach określonych w art. 37 S 1 pkt. 1, 3, 5, 7, a także sprawcy przestępstwa skarbowego popełnionego w warunkach określonych w art.38 S 2.Warunkowe umorzenie postępowania następuje na okres próbny, który wynosi od 1 roku do 2 lat w tym okresie Sąd może oddać sprawcę pod dozór kuratora, osoby godnej zaufania, instytucji lub organizacji społecznej. Warunkowe umorzenie postępowania może zostać podjęte: a)fakultatywnie - Sąd podejmuje postępowanie jeśli sprawca dopuścił się innego przestępstwa skarbowego lub w inny sposób naruszył porządek prawny ( np. dopuścił się wykroczenia, uchylał się od dozoru lub też nałożonych na niego obowiązków ). Sąd może podjąć postępowanie zgodne z art. 42 S 2 jeśli sprawca w okresie próby uchylał się od obowiązku uiszczenia należności publicznoprawnej. Warunkowe umorzenie postępowania nie może zostać podjęte później niż 6 m-cy od okresu próby. b)obligatoryjnie - Sąd podejmuje postępowanie karne jeśli sprawca w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne za które został prawomocnie skazany.

Warunkowe zawieszenie wykonania - Sąd może zawiesić wykonanie kary nie przekraczającej 2 lat pozbawienia wolności, karę ograniczenia wolności i karę grzywny. Następuje to wówczas jeśli jest to wystarczające dla osiągnięcia celów kary a w szczególności zapobieżeniu powrotowi do przestępstwa. Podejmując decyzję o warunkowym zawieszeniu kary Sąd bierze pod uwagę:

 • warunki i właściwości osobiste sprawcy,

 • dotychczasowy sposób życia,

 • zachowanie się po popełnieniu przestępstwa.

Zawieszenie wykonania kary następuje na okres próbny i biegnie on od uprawomocnienia się orzeczenia i wynosi o 2 do 5 lat. Jeśli Sąd podejmuje decyzję o warunkowym zawieszeniu kary pozbawienia wolności od 1 roku do 3 lat, jeśli ograniczenia wolności lub kary grzywny. W okresie próby Sąd może nałożyć na skazanego szereg obowiązków. Katalog jest zawarty w art. 72, par.1 KK. Poza poddaniem się leczeniu gdzie jest potrzebna zgoda sprawcy, pozostałe orzeczenia obowiązkowo zapadają po wysłuchaniu sprawcy. W okresie próby Sąd może zmieniać obowiązki, znosić orzeczenia. Obligatoryjnie Sąd zarządza wykonanie kary jeśli sprawca w okresie próby dopuścił się podobnego umyślnego przestępstwa za które został prawomocnie skazany ( orzeka wykonanie zawieszonej kary. Fakultatywnie Sąd może zarządzić wykonanie kary jeśli sprawca dopuścił się innego przestępstwa niż wspomniane wyżej ewentualnie w inny sposób naruszył porządek prawny np. dopuścił się wykroczenia, uchylał się od obowiązku nałożonego na niego, również i w tym przypadku zarządza wykonanie kary, nie może natomiast później niż 6 m-cy od upływu okresu próby. Wraz z upływem 6 m-cy od zakończenia okresu próby przy założeniu że nie zajdą okoliczności obligatoryjne i fakultatywne do zarządzenia wykonania kary to wówczas następuje zatarcie skazania z mocy prawa.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie - jest to instytucja która dotyczy kary pozbawienia wolności Sąd może warunkowo zwolnić skazanego z reszty odbywania kary jeśli będzie istniała pozytywna prognoza kryminologiczna tzn. będzie istniała uzasadnione przekonanie, że sprawca po opuszczeniu zakładu karnego będzie przestrzegał porządku prawnego i nie dopuści się ponownie przestępstwa. Sąd może zwolnić skazanego z odbywania reszty kary po odbyciu przez niego co najmniej jej połowy, jednak nie mniej niż 6 m-cy. Jeśli sprawca dopuścił się recydywy skarbowej to zgodnie z art.42 KKS Sąd może zwolnić sprawcę po odbyciu 2/3 kary. W przypadku warunkowego przedterminowego zwolnienia istnieją przesłanki do jego odwołania:

 • obligatoryjnie Sąd odwołuje warunkowe zwolnienie jeśli sprawca w okresie próby dopuścił się przestępstwa umyślnego za które to przestępstwo orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności.

 • fakultatywnie jeśli sprawca w okresie próby dopuści się innego przestępstwa lub w inny sposób naruszy porządek prany to Sąd może odwołać warunkowe zwolnienie. W razie odwołania warunkowego zwolnienia kolejne warunkowe przedterminowe zwolnienie nie może być zastosowane wcześniej niż przed upływem roku po osadzeniu sprawcy w zakładzie karnym.

Jeśli sprawca w okresie próby i 6 m-cy po jego upływie nie spowoduje okoliczności, która dawałaby podstawę do odwołania warunków to uważa się, że sprawca odbył karę z chwilą warunkowego przedterminowego zwolnienia. Zgodnie z art. 20 S 2 KKS w zw. Z art. 83 kodeksu karnego Sąd może zwolnić sprawcę z odbywania kary ograniczenia wolności jeśli:

 • odbył przynajmniej połowę kary,

 • w tym czasie przestrzegał porządku prawnego i wykonywał prace nałożoną przez Sąd.

 Zobacz także