Śledź nas na:Dochodzenie a śledztwo

Śledztwo: obligatoryjne i fakultatywne.

 

 

Śledztwo:

 • prowadzi się w sprawach w których sąd okręgowy jest właściwy do rozpoznania sprawy w 1 instancji art. 25 KPK

 • sprawy o występki gdy osobą podejrzaną jest sędzia, prokurator, funkcjonariusz publiczny, funkcjonariusz ABW, AW, AKW, CBA.

 • sprawy o występki gdy osoba podejrzana to funkcjonariusz SG, ŻW i finansowych organów dochodzenia ale tylko w zakresie spraw należących do właściwości tych organów lub w sytuacji kiedy czyny takie zostały popełnione w związku z pełnionymi czynnościami służbowymi.

Występki, w których niedopuszczalne jest prowadzenia dochodzenia:

 • gdy osoba jest pozbawiona wolności w tej lub innej sprawie, chyba że zastosowano zatrzymanie lub tymczasowy areszt wobec sprawcy ujętego na gorącym uczynku lub bezpośrednio po tym.

 • gdy podejrzany jest nieletni, głuchy, niemy lub niewidomy albo gdy biegli lekarze psychiatrzy stwierdzą że poczytalność oskarżonego w chwili popełnienia czynu lub w czasie postępowania jest wyłączona lub w znacznym stopniu ograniczona.

Śledztwo fakultatywne: na podstawie przepisów prawa postępowanie przygotowawcze może być prowadzone w formie dochodzenia ale prokurator postanawia że w danej sprawie będzie prowadzone śledztwo. Decyzja musi być uzasadniona wagą i zawiłością sprawy.

Organy:

 • śledztwo prowadzi tylko prokurator

 • może on powierzyć policji określone czynności (np. przesłuchanie, ustalenie faktów) z wyjątkiem:

 • czynności związanych z przedstawieniem zarzutów (z wyjątkiem art. 308)

 • czynności związane z zamknięciem śledztwa

 • może on powierzyć policji prowadzenie śledztwa w określonym zakresie (z wyjątkiem śledztwa prowadzonego w sprawach z art. 309 pkt 2 i 3)

 • powierzenie policji prowadzenia całego śledztwa(z wyjątkiem art. 309 pkt 2 i 3)

Czas trwania śledztwa:

 • powinno być ukończone w ciągu 3 miesięcy

 • w uzasadnionych przypadkach może być przedłużone na dalszy czas oznaczony ale nie dłuższy niż rok

Przedłużenia dokonuje prokurator bezpośrednio przełożony nad tym, który prowadzi śledztwo lub prokurator nadzorujący śledztwo gdy śledztwo prowadzi policja.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach śledztwo może być dalej przedłużone na dalszy określony czas.

 Zobacz także