Śledź nas na:Prawna i faktyczna podstawa wszczęcia postępowania przygotowawczego

Podstawę prawną stanowi konkretny przepis kpk i w przypadku śledztwa jest to art. 305kpk natomiast w przypadku dochodzenia jest to art. 325 §2 kpk.

Podstawa faktyczna zarówno dochodzenia jak i śledztwa wynika z art. 303 kpk i jest nią uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa co należy rozumieć jako zdarzenie bądź skutek któremu towarzyszą okoliczności stwarzające wysokie prawdopodobieństwo że miało miejsce naruszenie przepisów ustaw karnych.

Potwierdzeniem istnienia podstawy faktycznej jak również prawnej jest wszczęcie postępowania przygotowawczego następujące w wyniku wydania postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia.

Postępowanie sprawdzające:

Podstawa prawna art. 307 KPK

Są to czynności organu dochodzeniowo śledczego zmierzające do sprawdzenia lub uzupełnienia danych zawartych w zawiadomieniu o przestępstwie aby uprawdopodobnić fakt popełnienia przestępstwa.

Informacja o przestępstwie:

 • niepełna

 • małoprawdopodobna

Następuje wtedy postępowanie sprawdzające oraz:

 • uzupełnienie danych lub

 • sprawdzenie faktów

Następnie:

Brak podstaw faktycznych wszczęcia

 • odmowa

 • odstąpienie

Istnienie podstaw faktycznych wszczęcia

 • odmowa lub odstąpienie(przeszkody prawne)

 • wszczęcie dochodzenia lub śledztwa

Zakres prowadzenia postępowania sprawdzającego, dokumentowanie i czas trwania:

 • czynności nie mogą mieć charakteru procesowego. Będą one polegały na §109 reg. Prokuratorskiego.

 • jedyna czynność procesowa to przesłuchanie w charakterze świadka osobę zawiadamiającą o przestępstwie

Postępowanie w niezbędnym zakresie art. 308 KPK:

Warunki:

 • istnienie podstawy faktycznej procesu karnego

 • brak znanych organowi procesowemu przeszkód formalnych'

 • istnienie realnego niebezpieczeństwa utraty, zniekształcenia lub zniszczenia śladów i dowodów przestępstwa

Zgodnie z ar 308 w postępowaniu w niezbędnym zakresie mogą byś wykonywane czynności procesowe

Trwa ono do czasu zabezpieczenia śladów i dowodów ale nie dłużej niż 5 dni

Sposoby zakończenia czynności w niezbędnym zakresie:

Wydanie postępowania o przekazanie materiałów

 • wszczęciu dochodzenia

 • wszczęciu śledztwa (przekazanie Prokuratorowi)

 • umorzeniu dochodzenia i wpisanie prokuratorowi Sprawy do rejestru przestępstw

 • umorzeniu dochodzenia innemu organowi (urząd skarbowy)

 

Wszczęcie postępowania przygotowawczego:

Postępowanie przygotowawcze wszczyna się jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa określone w art. 303 KPK. Wydawane jest postanowienie o wszczęciu dochodzenia lub postanowienie o wszczęciu śledztwa (tzw. wszczęcie formalne w odróżnieniu od wszczęcia faktycznego art. 308 KPK).

Koniecznym warunkiem wszczęcia jest brak przesłanek procesowych ujemnych.

Formy postępowania przygotowawczego:

Może być prowadzone w formie śledztwa lub dochodzenia. Podział ten oparty jest na kwalifikacji prawnej czynów w ten sposób iż przedmiotem śledztwa są sprawy o przestępstwa charakteryzujące się szczególną wagą lub zawiłością zaś dochodzenie prowadzi się w sprawach o pozostałe przestępstwa.

Zasadniczych różnic między tymi formami nie ma. Czynności wykonywane w toku śledztwa przez prokuratora czy też przez policję w toku dochodzenia mają jednakowy walor procesowy. Mimo braku zasadniczych różnic dowolna zmiana form postępowania jest niedopuszczalna . Przeprowadzenie dochodzenia zamiast śledztwa jest uchybieniem procesowym pociągającym za sobą konieczność uchylenia wyroku.

 Zobacz także