Śledź nas na:Dowody, zakazy, okazanie, przeszukanie

Dowód w postępowaniu karnym - to każdy środek, który jest dopuszczony przez przepisy prawa, który służy ustaleniu okoliczności mających znaczenie w postępowaniu karnym.

Źródło dowodowe - źródło informacji o fakcie, który podlega udowodnieniu( osoba, rzecz, informacja od których uzyskujemy informacje).

Środek dowodowy - informacja płynąca ze źródła dowodowego, które uzyskiwane jest w sposób określany przez przepisy prawa.

Prawo dowodowe - zespół norm prawnych, które regulują zbieranie, utrwalanie i wykorzystywanie i ocenę dowodów w postępowaniu karnym.

Czynności dowodowe - czynności polegające na pozyskiwaniu, ujawnianiu i wykorzystywaniu dowodów w postępowaniu karnym.

Fakt dowodowy - przedmiot dowodu, teza dowodowa jest to okoliczność która podlega udowodnieniu za pomocą źródeł i środków dowodowych.

 • fakt główny- to taka okoliczność, której udowodnienie jest głównym celem postępowania

 • fakty uboczne- to okoliczności które nie dotyczą bezpośrednio popełnionego przestępstwa ale na ich podstawie można wyciągnąć logiczne wnioski o tym czy przestępstwo było czy nie (poszlaki)

Co podlega udowodnieniu w postępowaniu karnym?

 • fakty które mają znaczenie dla rozstrzygnięcia w postępowaniu karnym

 • okoliczności które są związane z popełnionym przestępstwem

 • udowodnienie istnienia prawa

Rodzaje dowodów:

Ze względu na odległość źródła dowodowego od faktu, który podlega udowodnieniu:

 • pierwotne- dowód który pochodzi ze źródła które bezpośrednio zetknęło się z okolicznością którą chcemy udowodnić (naoczny świadek, dokumenty, nagrania).

 • pochodne- które pochodzą ze źródła, które pośredniczy pomiędzy okolicznością, a źródłem pierwotnym (kopia dokumentu, protokół przesłuchania świadka).

Ze względu na charakter źródła dowodowego:

 • osobowe - pochodzące od osób żyjących

 • rzeczowe - pochodzące od rzeczy

Ze względu na fakt którego dowód dotyczy:

 • bezpośrednie - dotyczą wprost faktu głównego

 • poszlakowe - faktów ubocznych

Ze względu na treść informacyjną:

 • pojęciowe- zawierają treści intelektualne, oświadczenia wiedzy pochodzące od osobowych źródeł informacji.

 • zmysłowe- oddziałują na zmysły i dopiero poprzez doznania zmysłowe formowany jest wniosek (oględziny).

Geneza źródła dowodowego:

 • przypadkowa

 • dowody z przeznaczenia- dowody, które tworzone są żeby wykorzystać je w procesie karnym (protokoły, świadkowie przybrani).

Ze względu na inicjatywę przeprowadzenia dowodu:

 • z urzędu

 • dowody na wniosek stronZobacz także