Śledź nas na:Dowody, zakazy, okazanie, przeszukanie

Okazanie - jest formą przesłuchania a polega na tym że osobie przesłuchiwanej okazuje się inną osobę lub rzecz w celu rozpoznania:

 • bezpośrednie- widzi ją bezpośrednio

 • pośrednie- za pośrednictwem wizerunku, albo okazanie fonoskopijne

Okazanie:

 • jawne

 • utajnione

Osoba okazywana musi znajdować się z trzema innymi osobami.

Przeszukanie:

Przeszukanie - jest czynnością procesową, dowodową z kategorii czynności wykrywczych.

Rodzaje:

 • przeszukanie osoby art. 223 kpk (przeszukanie ciała, odzieży, podręcznych przedmiotów)

 • przeszukanie podręcznych przedmiotów

 • przeszukanie innych miejsc (lasy, pola, jeziora)

Podstawa faktyczna:

Wolno przeszukać gdy są uzasadnione podstawy do przypuszczenia że w danym miejscu znajdują się osoby lub przedmioty będące celem przeszukania.

Co może być celem przeszukania

 1. znalezienie rzeczy które mogą stanowić dowód w sprawie

 2. jakiekolwiek przedmioty na których zachowały się ślady przestępstwa

 3. rzeczy których posiadanie jest zabronione

 4. znalezienie i przymusowe doprowadzenie osoby podejrzanej, poszukiwanej

 5. znalezienie rzeczy podlegających zajęciu w postępowaniu karnym (zabezpieczenie majątkowe, tymczasowe zajęcie mienia ruchomego)

 6. znalezienie i odebranie paszportu lub innego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy

 7. gdy został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju

 8. w celu odebrania dokumentów które są potrzebne do odtworzenia zaginionych lub zniszczonych dokumentów.

Dokumenty uprawniające do przeszukania:

 1. Postanowienie sądu lub prokuratora

 2. W wypadkach nie cierpiących zwłoki przeszukanie może nastąpić na podstawie nakazu kierownika jednostki policji (obowiązek zatwierdzenia przeszukania przez sąd lub Prokuratora) oraz legitymacji służbowej.

227kpk zasady przeprowadzania przeszukania (poszanowanie godności, zgodnie z celem, powstrzymanie się od wyrządzania szkód).

Czas przeszukania:

Przeszukanie pomieszczeń zamieszkałych dopuszczalne jest między godz. 6 a 22. W porze nocnej można przeszukiwać tylko w dwóch wypadkach:

 • okoliczności nie cierpiące zwłoki

 • kontynuowanie w porze nocnej przeszukania zaczętego za dnia

Niezależnie od pory dnia i nocy można przeszukać lokale dostępne dla nieokreślonej liczby osób, lokale służące do przechowywania przedmiotów.

Zasady dotyczące udziału w przeszukaniu określonych osób:

 1. Ma prawo uczestniczyć osoba u której dokonuje się przeszukania (jeżeli nie ma na miejscu gospodarza to do przeszukania należy przywołać sąsiada albo innego dorosłego domownika).

 2. Policjant ma prawo przybrać jedną osobę do przeszukania (nie obowiązek) taką osobę dopuszcza się do przeszukania jeżeli nie uniemożliwi to albo nie utrudni go w sposób istotny).

 3. Jeżeli przeszukanie dotyczy pomieszczenia zajętego przez wojsko to musi być obecny dowódca tej jednostki albo osoba przez niego wyznaczona.

 4. Jeżeli pomieszczenie należy do instytucji państwowej to o przeszukaniu należy zawiadomić kierownika tej instytucji i jeżeli kierownik chce to może być obecny przy przeszukaniu.

 Zobacz także