Śledź nas na:Dowody, zakazy, okazanie, przeszukanie

Zakazy dowodowe:

Są to normy prawne które zabraniają przeprowadzenia dowodów w określonych warunkach albo stwarzają ograniczenie w uzyskaniu określonych dowodów.

 • zupełne oznaczają że niedopuszczalne jest wskazanych w zakazie okoliczności za pomocą jakiegokolwiek źródła dowodowego

 • niezupełne ograniczają prawo dowodzenia, albo zakazują przeprowadzania określonych rodzajów dowodów albo zakazują przeprowadzenie dowodów w określonych warunkach.

Zakazy:

 • względnie - mogą być uchylone przez uprawniony podmiot i po spełnieniu warunków określonych przez przepis prawa.

 • bezwzględnie - oznaczają że zakaz nie może być uchylony pod żadnymi warunkami.

Zakazy niezupełne bezwzględnie:

 1. Zakaz przesłuchania w charakterze świadka obrońcy co do okoliczności, o których dowiedział się prowadząc sprawę.

 2. Zakaz przesłuchania o charakterze świadka adwokata który udzielił pomocy prawnej osobie zatrzymanej.

 3. Zakaz przesłuchania w charakterze świadka co do faktów których dowiedział się w trakcie spowiedzi.

Art. 196- kto nie może być biegłym

Zakaz przesłuchiwania w charakterze świadka osób zobowiązanych do zachowania tajemnicy w zakresie ochrony zdrowia psychicznego na okoliczność przyznania się oskarżonego do popełnionego czynu.

Art 174 zakaz zastępowania zeznań świadka i wyjaśnień oskarżonego treścią pism , zapisów lub notatek urzędowych.

Zakazy związane z niedopuszczalnymi metodami przesłuchania

Art. 171 świadek ma prawo do swobody wypowiedzi

Niedopuszczalny jest przymus fizyczny, przemoc

Niedopuszczalne jest stosowanie hipnozy, środków chemicznych, technicznych

Zakazy niezupełne względnie

182 KPK odmowa składania zeznań

183 kpk prawo świadka do uchylenia się od odpowiedzi na pytanie (przysługuje osobie gdy udzielenie odpowiedzi może narazić jego lub osobę jemu najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe).

185 kpk prawo świadka do złożenia wniosku o zwolnienie go z obowiązku składania zeznań lub z obowiązku udzielenia odpowiedzi na konkretne pytanie (dla świadka który z oskarżonym pozostaje w szczególnie bliskim stosunku osobistym).

Zakaz przesłuchiwania świadków co do okoliczności objętych tajemnicą służbową, państwową.

Tajemnica państwowa:

 • zwalnia z niej uprawniony organ przełożony (naczelny organ administracji państwowej)

 • może jednak odmówić zwolnienia jeżeli wyrządziłoby to szkodę państwu

Tajemnica służbowa:

 • uchyla sąd lub prokurator

Tajemnica zawodowa:

 • dziennikarz

 • notariusz, adwokat, radca prawny, lekarz (uchyla ją tylko sąd)

 • pozostałe (uchyla sąd lub prokurator)

Konfrontacja art. 172 (jakie osoby mogą być konfrontowane)

 Zobacz także