Śledź nas na:Wykroczenie, zbieg wykroczeń

Pojęcie wykroczenia - art. 1 Kodeksu wykroczeń - czyn bezprawny, zawiniony, społecznie szkodliwy, zagrożony naganą lub karą aresztu od 5 do 30 dni pozbawienia wolności, grzywną od 10zł do 5000zł.

Określony w zapisach prawa (Kodeks Wykroczeń), może być przez działanie, zaniechanie, działanie i zaniechanie (zakłócanie porządku publicznego, nie zachowanie ciszy nocnej).

Ustawowe znamiona wykroczeń:

podmiot - ogólny, rodzajowy, indywidualny

przedmiot ochrony

strona podmiotowa - umyślność/ nieumyślność (gdy wymaga tego ustawa jest zawarte w przepisie)

strona przedmiotowa - okoliczności modalne

Forma:

Stadialne:

-zamiar - niekaralne

-przygotowanie - niekaralne

-usiłowanie - wykroczenie materialne (brak skutku, wykroczenie formalne)

Zjawiskowe:

-podżeganie (gdy przepis tak stanowi i czyn zostanie dokonany)

-pomocnictwo - dokonanie = popełnienie czynu

-sprawstwo, współsprawstwo

 

Okoliczności wyłączające odpowiedzialność

Bezprawność

 • obrona konieczna (ekscesy)

 • stan wyższej konieczności (wartość dobra nie ma znaczenia)

 • zgoda pokrzywdzonego

 • zwyczaj

 • działanie w ramach obowiązku

 • błędy (terror delicti ,facti -co do kontratypów)

Zbieg przepisów, zbieg wykroczeń

Zbieg przepisów - to taka sytuacja, kiedy sprawca jednym czynem narusza dwa lub więcej przepisów ustawy karnej.

Rzeczywisty - sprawca wyczerpał dwa lub więcej przepisów i nie da się w tej sytuacji żadnych z reguł redukcyjnych (9 par.1 k.w.).

Pozorny - kiedy sprawca jednym czynem wyczerpał dwa lub więcej przepisów i da się zastosować co najmniej jedną z reguł redukcyjnych w celu redukcji - przepisu kwalifikacji prawnej.

Reguły wyłączające:

 • Przepis szczególny wyłącza zastosowanie przepisu ogólnego (zasada specjalności).

Przepis pochłaniający wyłącza zastosowanie przepisu pochłoniętego (konsumpcji).

Przepis pierwotny (zasadniczy) wyłącza zastosowanie przepisu pomocniczego (zasada subsydiarności).

Czyn przepołowiony - to czyn, który w zależności od wartości może być przestępstwem lub wykroczeniem.

Zbieg wykroczeń - zachodzi wówczas, gdy sprawca popełnia albo dopuszcza się dwóch lub więcej czynów i w związku z tym odpowie za dwa lub więcej wykroczeń.

Pozorny zbieg wykroczeń - sytuacja, gdy przepis ustawy albo reguły interpretacyjne nakazują traktować dwa lub więcej czynów jako jedno wykroczenie.

 • wykroczenie o wieloszynowo określonych znamionach - np. 105 KW (wymaga by sprawca dopuścił się czynów, aby zastosować przepis)

 • wykroczenie o alternatywnie określonych znamionach, np. 75 KW (gdy jest więcej czynów ,,lub" ,,albo")

 • czyn ciągły - sprawca działa z góry powzięty zamiar, w krótkich odstępach czasu wypełnia 1 czyn ( 12 KK, 119KW)

 • współukarane czyny uprzednie i następcze (np. gdy sprawca ukradł rzecz, a później zniszczył to odpowie tylko za kradzież - następczy); (np. gdy sprawca chce ukraść rzecz usiłuje popełnić wykroczenie, ale nie udaje mu się , a później jednak tego dokonuje po jakimś czasie jest karane sprawstwo, czyli kradzież, a nie usiłowanie)

 • wykroczenie trwałe (art.. 147 KW uchylanie się od obowiązku meldunkowego)

Rzeczywisty zbieg wykroczeń (art..9 par.2 KW)

Jednoczynowy zbieg przestępstwa z wykroczeniem - jednym czynem realizuje znamiona wykroczenia i przestępstwa (np. 178a par.1 kk i 95 k.w. w związku z art. 10 par. 1 KW) prowadzi się oddzielne postępowanie i kara łagodniejsza będzie zaliczana na poczet surowszej kary za przestępstwo.

Kary w Kodeksie Wykroczeń, art. 118:

 • areszt od 5 do 30 dni - wymierza się w dniach

ograniczenie wolności (1 miesiąc skazany nie może bez zgody sądu zmienić miejsca stałego pobytu: ma obowiązek informować o przebiegu odbywania kary, musi wykonać pracę wskazaną przez sąd - polega na: nieodpłatnej i kontrolowanej pracy na cele społeczne w placówce służby zdrowia, opiece społecznej, organach lub instytucjach niosących pomoc charytatywną - w wymiarze od 20 do 40 godzin. Sąd może orzec potrącenie od 10 do 25% wynagrodzenia za pracę albo na Rzecz Skarbu Państwa, albo na inny cel społeczny - i w tym czasie ukarany nie może rozwiązać stosunku pracy. Sąd orzekając tą karę może zobowiązać ukaranego do naprawienia w całości lub części wyrządzonej szkody i przeproszenia pokrzywdzonego. Jeżeli skazany uchyla się, Sąd może zastosować inną karę zastępczą w przeliczeniu na grzywnę od 75 zł do 2250zł za 1 miesiąc,1 miesiąc ograniczenia wolności to 15 dni aresztu.

Środki karne:

 • zakaz prowadzenia pojazdów At 29 (od 6 miesięcy do 3 lat)

przepadek przedmiotów (narzędzia i przedmioty, które służyły popełnieniu czynu; przedmioty które pochodzą z wykroczenia - pośrednie i bezpośrednie). Przepadek przedmiotów nie będących własnością sprawcy orzeka się wtedy, gdy ustawa tak stanowi

nawiązka (na rzecz pokrzywdzonego i instytucji, gdy przepis szczególny tak stanowi)

obowiązek naprawienia szkody - przepis musi wskazywać w jaki sposób ma naprawić, naprawa lub przywrócenie do stanu poprzedniego

podanie orzeczenia o ukaraniu do publiczne wiadomości w szczególny sposób

inne środki karne określone przez ustawę szczególną, np. zakaz wstępu na imprezy masowe

 

 

 Zobacz także