Śledź nas na:Nadzwyczajne obostrzenie kary

Nadzwyczajne obostrzenie kary - zostało umieszczone w dwóch przepisach - art. 37 i 38 kodeksu karno-skarbowego.

Art. 37 jest to obligatoryjne obostrzenie kary, jest stosowane, gdy:

1. sprawca dopuścił się umyślnego przestępstwa skarbowego powodując jednocześnie szkodę dużej wartości w stosunku do interesantów finansowych SP (500-krotność minimalnego wynagrodzenia, czyli 500 x936),

2. gdy sprawca uczynił sobie z działalności przestępczej, z popełnienia przestępstw skarbowych, nie wykroczeń stałe źródło dochodów, jest to źródło które nie musi być źródłem głównym, może to być źródło uboczne, jeżeli korzystano z niego przez okres co najmniej 3 m-cy,

3. popełnienie przez sprawcę dwóch lub więcej przestępstw skarbowych, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny co do tych przestępstw, te popełnione przestępstwa muszą być określone w tym samym przepisie kodeksu karno-skarbowego, między tymi przestępstwami istnieje krótki okres czasu - do 6 m-cy, trzecim warunkiem jt tzw. instytucja ciągu przestępstw, jak są spełnione trzy warunki jest to okoliczność obciążająca sprawcę, prowadzi ona do obostrzenia - art. 37 kodeksu karno-skarbowego,

4. tzw. recydywa skarbowa ma miejsce, gdy:

a) jeżeli sprawca został skazany za umyślne przestępstwo skarbowe na karę pozbawienia wolności lub karę ograniczenia wolności bądź też karę grzywny i po odbyciu minimum 6 m-cy pozbawienia wolności, 6 m-cy ograniczenia wolności lub też zapłaceniu 120 stawek dziennych grzywny w czasie 5 lat od faktu pozbawienia lub ograniczenia wolności popełnia umyślne przestępstwo skarbowe należące do tego samego rodzaju przestępstw = przestępstwa umieszczone w tym samym rozdziale kodeksu karno-skarbowego,

5. popełnianie czynu w ramach struktury do której sprawca należy, grupy przestępczej, związku przestępczego mającego na celu popełnienie przestępstw,

6. popełnienie przestępstwa skarbowego jest dopuszczenie się czynu z użyciem przemocy lub groźby natychmiastowego użycia, przemocy bądź sprawca działa z inną osobą (współsprawstwo), która to osoba używa przemocy lub groźby natychmiastowego jej użycia,

7. nadużycie przez sprawcę stosunku zależności lub wykorzystanie krytycznego położenia innej osoby, co ma doprowadzić do popełnienia czynu zabronionego (wykorzystanie stosunku zależności to konstrukcja sprawstwa polecającego).

 

Obostrzenie odpowiedzialności karnej za zmaterializowanie się tej sytuacji polega na:

  1. gdy czyn jest zagrożony karą grzywny do 360 stawek to sąd w przypadku pojawienia się 1 z 7 sytuacji stosuje albo karę pozbawienia wolności do 6 m-cy lub karę ograniczenia wolności do 12 m-cy, nie wyklucza to zastosowania kary grzywny, ona może się pojawić obok pozbawienia lub ograniczenia wolności,

  2. gdy czyn pierwotnie jest zagrożony karą surowszą niż 360 stawek dziennych grzywny, wówczas obok tej kary lub samodzielnie może się pojawić kara pozbawienia wolności do 12 m-cy lub kara ograniczenia wolności,

  3. gdy czyn jest zagrożony karą pozbawienia wolności to nadzwyczajne obostrzenie polega na wymierzeniu kary pozbawienia wolności powyżej górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę np. czyny od 5 dni do 7,5 roku. Nic nie stoi na przeszkodzie dla sądu orzec karę grzywny, jeżeli sprawca działał w celu uszczuplenia lub też narażenia na uszczuplenie należności publiczno - prawnych.

 

Art. 38 § 2 kodeksu karno-skarbowego - zawiera katalog zamknięty przestępstw skarbowych, do których jest on stosowany. Możliwości:

  1. sprawca musi się dopuścić przestępstw z art. 38 § 2,

  2. sprawca musi swoim czynem spowodować szkodę wielkich rozmiarów, jest to 1000-krotność minimalnego wynagrodzenia

Są to dwa warunki prowadzące do nadzwyczajnego obostrzenia kary wobec takiego sprawcy.

W art. 38 § 2 kodeksu karno-skarbowego jest obligatoryjna sytuacja prowadząca do obowiązkowej odpowiedzialności karnej, sąd wymierza kary w sposób:

  1. wymierza karę pozbawienia wolności do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego podwójnie (do 10 lat - kara 2x), a w przypadku kary grzywny następuje zaostrzenie o połowę (nie można przekroczyć 1080 stawek dziennych),

  2. kara ograniczenia wolności może być zaostrzona max do 8 m-cy, jest to druga sytuacja na gruncie kodeksu karno-skarbowego obowiązkowej odpowiedzialności karnej.

Jedyną przesłanką materialną jest szkoda, obowiązuje tu jedna konstrukcja - sytuacja jedności lub wielości czynów zabronionych np. ciąg przestępstw dwóch lub więcej.Zobacz także