Śledź nas na:



Sądy a postępowanie karno - skarbowe

Art. 146 kodeksu karno-skarbowego - dodatkowe elementy od których organ może uzależnić wystąpienie z wnioskiem o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności daje możliwość zobligowania podmiotu na uiszczenie kary pieniężnej na poczet kary grzywny, kwota pieniężna łącznie uiszczona przez sprawcę nie może przekraczać połowy kary grzywny w górnej granicy ustawowego zagrożenia, daje podstawę dla organu zobligowania podmiotu do uiszczenia dodatkowych kosztów postępowania. Jeżeli organ zdecyduje się na złożenie wniosku to wniosek trafia do sądu właściwego (rejonowego). Wniosek jest rozpoznawany co do zasady przez jednego sędziego na posiedzeniu tylko w sprawach wyjątkowych o przestępstwa skarbowe. Prezes sądu może zarządzić rozpoznanie takiego wniosku przez sędziego i dwóch ławników. O dacie posiedzenia powinni zostać powiadomieni: oskarżony, sprawca, obrońca (jeśli istnieje) i przedstawiciel ustawowy, w przypadku osoby między 17, a 18 rokiem życia te podmioty mogą, ale nie muszą uczestniczyć w posiedzeniu.

Finansowy organ postępowania przygotowawczego - w razie konieczności prezes sądu bądź sąd może zasądzić obowiązkowe stawiennictwo przedstawiciela tego podmiotu, jeżeli nie zarządzi nie ma obowiązku uczestniczenia.

Posiedzenie sądu - 2 rozstrzygnięcia:

 • sąd przychyla się do wniosku i wydaje wyrok (kara grzywny i przepadek)

 • nie przychyla się do wniosku i sprawa niezwłocznie jest przekazywana do organu finansowego przygotowawczego.

Od wyroku sądu może zostać wniesiony środek odwoławczy, gdy:

 • Została orzeczona grzywna lub przepadek przedmiotu, a uwzględnienie środka odwoławczego nastąpi, gdy np. sąd orzekł inną grzywnę niż sprawca uiścił lub gdy przepadek przedmiotu ewentualnie uiszczenie równowartości pieniężnej przepadku przedmiotu dotyczyło rzeczy, co do której sprawca nie wyraził zgody.

Postępowanie przygotowawcze - cechy:

 1. jego tajność - jest co do zasady postępowaniem tajnym, a tylko wyjątkowo jest jawne,

 2. brak zasady kontradyktoryjności, równości broni - organ finansowy nie jest stroną postępowania, a gospodarzem, decyduje o poszczególnych etapach i czynnościach oraz wydaje postanowienie o rozpoczęciu i zakończeniu posta.

Dwie formy postępowania przygotowawczego:

 1. w formie śledztwa,

 2. w formie dochodzenia.

W przypadku wykroczeń skarbowych - dochodzenie, a w przypadku przestępstw skarbowych różnie.

Różnice:

 1. formalność - śledztwo jest bardzo sformułowane, wynika to z wagi czynu, które jest zakresem śledztwa. Art. 151 kodeksu karno-skarbowego śledztwo jest prowadzone, gdy:

 1. gdy sprawca dopuścił się czynu przy wystąpieniu elementów określonych w art. 37 § 1 lub 38 § 2 - obowiązki, które obostrzają odpowiedzialność karną (stałe źródło dochodu, czyn ciągły) - wystąpienie jednego z elementów umożliwia wystąpienie śledztwa,

 2. gdy sprawcą czynu, osobą podejrzaną jest sędzia, prokurator, funkcjonariusz policji, ABW, AW, pracownik finansowego organu postępowania przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad organem finansowym postępowania przygotowawczego - wobec tych osób musi być prowadzone śledztwo,

 3. gdy osoba podejrzana bądź oskarżony został pozbawiony wolności i jest pozbawiony wolności w tej sprawie, która się toczy lub w innej sprawie, chyba że pozbawienie wolności jest związane z ujęciem sprawcy na gorącym uczynku lub bezpośrednio po - jest to wyjątek,

 4. przesłanka związana podmiotem sprawcy, gdy obrona jest obligatoryjna wówczas jest konieczne prowadzenie śledztwa. Obrona jest obligatoryjna, gdy sprawca jest osobą niepoczytalną, niemą, głuchą musi posiadać obrońcę, a gdy nie włada językiem polskim musi posiadać obrońcę i tłumacza.

 1. zasada oportunizmu - jest to zasada kodeksowa - art. 151 kodeksu karno-skarbowego - mówi o możliwości odstąpienia od ściągania sprawcy czynu zabronionego, bo nie jest celowe np. sprawca już poniósł karę, a sankcja jest znacznie surowsza.

§ 1 - finansowy organ postępowania przygotowawczego może odmówić wszczęcia postępowania przygotowawczego, a wszczęte już umorzyć, jeżeli sprawca dopuścił się jednym, czynem zarówno wykroczenia skarbowego i przestępstwa, a za to przestępstwo został prawomocnie skazany, a cztyn osoby został już osądzony. Gdy sprawa się toczy jt przestępstwo ścigane z urzędu.

Postępowanie przygotowawcze zawsze przy wykroczeniach przyjmuje formę dochodzenia - art. 152 - zakres: organ finansowy postępowania przygotowawczego powinien przesłuchać podejrzanego i jt jedyna czynność, która została określona, a także powinien przesłuchać i dokonać innych koniecznych czynności tj. przesłuchanie świadków, skorzystanie z opinii biegłego.

Art. 153 wskazuje, że prowadzone postępowanie w formie dochodzenia powinno się zakończyć w ciągi 2 m-cy. Organ nadrzędny może przedłużyć postępowanie na czas oznaczony (jednorazowo). W przypadku przestępstw 3 m-ce - termin na zakończenie postępowania może zostać przedłużony o kolejne 3 m-ce do 6 m-cy, jeżeli wyjątkowo zachodzi potrzeba, gdy mamy do czynienia ze sprawą skomplikowaną pod kątem przedmiotowym (wielość osób) i podmiotowym, tylko nie przez organ nadrzędny, a prokuratora nie zmienia się forma postępowania przygotowawczego.

Jeżeli mamy do czynienia z prowadzonym śledztwem to prowadzi je prokurator, jt zasada może on zlecić w całości lub w części śledztwo innym organom. Prokurator nie może zlecić w przypadku śledztwa przeprowadzenia jego całości innym podmiotom, kiedy osobą podejrzaną jest podmiot związany z wymiarem sprawiedliwości lub organem ścigania - jt zasada.

W przypadku śledztwa i dochodzenia prokurator może zastrzec sąd o dokonanie pewnych czynności:

1) przedstawienie zarzutów,

2) pociągnięcie podmiotu do odpowiedzialności posiłkowej,

3) zmianę zarzutów postawionych osobie,

4) zamknięcie śledztwa.

W ciągu 14 dni od zamknięcia dochodzenia finansowy organ postępowania przygotowawczego sporządza akt oskarżenia i wnosi do sądu, jest także zobligowany do popierania tego aktu oskarżenia przed sądem, ale zamknięcie dochodzenia to nie tylko umorzenie postępowania, zawieszenie postępowania lub po zamknięciu dochodzenia może się pojawić konieczność jego uzupełnienia.

Gdy jest prowadzone dochodzenie i został złożony akt oskarżenia to finansowy organ postępowania przygotowawczego zawiadamia o tym prokuratora i przesyła temu prokuratorowi odpis aktu oskarżenia.

W sprawach o przestępstwa skarbowe, które podlegają zaskarżeniu w trybie zwyczajnym po zakończeniu postępowania finansowy organ sporządza akt oskarżenia, przesyła go do prokuratora, który: otrzymuje akt oskarżenia i dowody rzeczowe, może przesłać ten akt do sądu i zobowiązać podmiot do dokonania dodatkowych czynności, termin 14 dni od momentu zamknięcia postępowania, ale w sytuacji, gdy podejrzany jest tymczasowo aresztowany organ lub prokurator ma 7 dni na wniesienie aktu skarżenia - art. 155 § 3.

Do aktu oskarżenia może zostać dołączony wniosek i nałożenie odpowiedzialności posiłkowej, a także wniosek o zobowiązanie podmiotu z art. 24 § 5 o zwrot korzyści majątkowej na rzecz SP.

Przesłanie aktu oskarżenia powoduje przejście do kolejnej fazy. Do aktu oskarżenia można dołączyć wniosek podmiotu o wyrażenie zgody na skazanie i orzeczenie uzgodnionej kary lub środka karnego, gdy sytuacja nie budzi wątpliwości co do winy i okoliczności, może go załączyć prokurator i finansowy organ postępowania przygotowawczego.

Sprawca uzgadnia z organem prowadzącym zakres tej kary.

Art. 156: dwie formy konsensualne:

 • wniosek składany w akcie oskarżenia - art. 156 - prokurator lub finansowy organ postępowania przygotowawczego może złożyć wniosek,

 • art. 161 - złożenie wniosku na rozprawie przez oskarżonego.



Zobacz także