Śledź nas na:Sądy a postępowanie karno - skarbowe

Zabezpieczenia majątkowe (środek zabezpieczający na etapie kodeksu karno-skarbowego):

Art. 129 - 132a - podstawa prawna

Zabezpieczeń dokonuje organ uprawniony do prowadzenia postępowania przygotowawczego (organy finansowe i niefinansowe, policja, żandarmeria, ABW, straż graniczna).

Art. 129 - zabezpieczenie, które nastąpiło w toku postępowania i dokonane jest przez organy przygotowawcze może być dokonane do 7 dni bez zatwierdzenia przez prokuratora.

Jeżeli organ nie uzyskuje zatwierdzenia przedmioty powinny zostać zwrócone właścicielom (posiadaczom), ale jeżeli nie wiemy komu oddać to oddajemy do depozytu właściwego miejscowo.

Cel zabezpieczenia:

 1. konieczność zabezpieczenia przedmiotu na rzecz przepadku,

 2. ściągnięcia sumy pieniężnej przedmiotu przepadku,

 3. uszczuplenie należności publiczno - prawnej,

 4. uszczuplenie kary grzywny.

Art. 132 - zabezpieczenie upada, gdy sąd prawomocnym orzeczeniem nie orzekł:

 1. przepadku przedmiotu,

 2. ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku przedmiotu,

 3. jeżeli w ciągu 3 m-cy od daty uprawomocnienia się tego orzeczenia nie zostało wdrożone postępowanie egzekucyjne prowadzone w celu wyegzekwowania przedmiotu.

Właściwości organów postępowania przygotowawczego - art. 133 i dalsze :

 • wyszczególnienie organu (urząd celny, skarbowy, Inspektor Kontroli Skarbowej).

Art. 133 - zakres właściwości

Zabezpieczenie dowodów - musi dokonać, po zabezpieczeniu dowodów nie należących do kompetencji danego organu przekazuje się je innemu organowi.

Niefinansowe organy postępowania przygotowawczego:

 • straż pożarna - art. 63 - 71 kodeksu karno-skarbowego,

 • policja,

 • żandarmeria wojskowa,

 • ABW (przestępstwa skarbowe)

Podmioty takie są zobowiązane do zabezpieczenia materiału dowodowego, do wszczęcia postępowania przygotowawczego oraz do przekazania właściwemu organowi finansowego postępowania przygotowawczego.

Żandarmeria wojskowa - gdy wszczyna postępowanie, informuje o wszystkim prokuratora wojskowego.

Art. 124:

Podmiotem właściwym na zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności jest finansowy organ postępowania przygotowawczego.

Postępowanie mandatowe:

 • tylko w sprawach o wykroczenia skarbowe,

 • prowadzi przez organ finansowy postępowania przygotowawczego,

 • wyjątek: prowadzony przez organy nie finansowe, gdy zezwala na to przepis prawny (może wszcząć postępowanie mandatowe albo je przekazać).

Pozytywne przesłanki postępowania mandatowego:

 • materialna - nie ma wątpliwości co do popełnienia czynu (dokumenty, oświadczenia osoby, ujęcie osoby na gorącym uczynku),

 • przekonanie podmiotu, że taka forma ukarania sprawcy będzie adekwatna do popełnionego czynu (wysokość mandatu),

 • brak przesłanek ujemnych,

 • formalna - zgoda sprawcy wykroczenia do ukarania w lekki sposób.

Negatywne przesłanki postępowania mandatowego - art. 137 - 138 kodeksu karno-skarbowego:

 • potrzeba sięgnięcia w ocenie organu po dobrowolnym poddaniu się odpowiedzialności,

 • obowiązek orzeczenia przepadku,

 • sprawca znajduje się pod wpływem alkoholu i środków odurzających,

 • niepoczytalność osoby,

 • zbieżność przepisów kodeksu karno-skarbowego ,

 • uiszczenie należności publiczno - prawnej.

Mandat gotówkowy - stosuje się go wobec osób nie mających stałego miejsca zamieszkania, czy pobytu, z chwilą uiszczenia należności (kwoty grzywny) staje się on prawomocny.

Mandat kredytowy - jest stosowany wobec pozostałych osób, staje się prawomocny z chwilą pokwitowania odbioru mandatu. Organ jest zobowiązany do: powiadomienia podmiotu ukaranego o skutkach mandatu,o terminie uiszczenia, podmiot może wystąpić o uchylenie mandatu, ma czas od 7 dni do chwili uprawomocnienia się mandatu, jt termin zawity. Podmiotem właściwym do uchylenia mandatu jest sąd właściwy do rozpoznania sprawy (sąd rejonowy, który na posiedzeniu 1- osobowym dokona uchylenia - art. 140 kodeksu karno-skarbowego).

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności - art. 142 - 149 kodeksu karno-skarbowego

 • ma miejsce, kiedy podmiot wyrazi zgodę na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności (forma ustna),

 • wniosek postępowania finansowego organu przygotowawczego zastępuje akt zaskarżenia przy pierwszym przesłuchaniu,

 • finansowy organ postępowania przygotowawczego jest obowiązany pouczyć sprawę o możliwości do wystąpienia z takim wnioskiem, jeżeli nie ukończył 18 lat nie będzie miał prawa do złożenia wniosku, jedynie może taki wniosek złożyć z tym przypadku kurator lub opiekun,

 • można zgłosić zgodę o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności ustnie do protokołu.

Wymogi: złożenie wniosku może odbywać się na piśmie lub ustnie do protokołu.

Elementy procesowe:

 1. poza wnioskiem musi zostać uiszczona kwota należności publicznoprawnych tylko wtedy, gdy sprawca pomniejszył lub uszczuplił należność publicznoprawną,

 2. uiszczenie kwoty grzywny - art. 143 (najmniej 1/3 minimalnego wynagrodzenia w przypadku przestępstw skarbowych, zaś w przypadku wykroczeń skarbowych 1/10),

 3. zryczałtowane koszty postępowania,

 4. zgoda na przepadek przedmiotu lub uiszczenie równowartości pieniężnej tylko, gdy to zachodzi,

 5. wyrażenie zgody na przepadek za ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku, wniosek o zaniechanie wykonywania przepadku,

 6. wyrażenie zgody sprawcy na przepadek - art. 129 pkt 4, zgoda na przepadek nie jest konieczna.

Art. 143a - braki formalne wniosku np. gdy sprawca nie dołączył do wniosku zgody na przepadek, sprawca ma 7 dni na uzupełnienie braków formalnych wniosku, nieuzupełnienie oznacza brak skuteczności wniosku:

 1. istnieje możliwość cofnięcia wniosku przez sprawcę, nie jest to prawo absolutne, a ograniczone terminem 1 m-ca,

 2. cofnięcie nie jest możliwe, gdy wniosek trafia do sądu. Zaskarżamy do instancji wyższej, która wydała postanowienie.

Art. 145 kodeksu karno-skarbowego - wymogi formalne wniosku:

Część I:

 1. dane osoby pozwanej - imię, nazwisko, adres,

 2. zarzucany czyn, bądź czyny, datę i miejsce popełnienia czynu oraz informację, czy popełnienie tego czynu spowodowało lub naraziło na naruszenie należności publicznoprawnej,

 3. konieczność wskazania określonej kwalifikacji prawnej, którą wyczerpał swoim zachowaniem sprawca,

 4. stwierdzenie, że kwota grzywny została uiszczona i sprawca wyraził zgodę na przepadek,

 5. sąd do którego wniosek jest skierowany, organ musi wyraźnie określić - sąd.

Część II: uzasadnienie, gdyż wniosek nie może być bez niego: elementy:

 1. organ jest zobligowany do wykazania nie tyle faktu popełnienia okreslonego czynu, ale że wina sprawcy i okoliczności nie budzą wątpliwości,

 2. wykazanie, że ta forma ukarania sprawcy jest adekwatna do czynu, którego sprawca się dopuścił,

 3. w przyszłości sprawca nie naruszy porządku prawnego.

 Zobacz także