Śledź nas na:Przestępstwa i wykroczenia skarbowe

Grupy ustalania znamion przestępstwa: podmiot, strona podmiotowa, przedmiot ochrony, strona przedmiotowa.

Podmiot:

Podmiotem może być osoba, która ukończyła 17 lat, jest osobą poczytalną i niepozostającą w błędzie, co do karalności czynu i jego bezprawności. Dopiero wówczas możemy mówić o zawinieniu tej osoby. Rodzaje przestępstw pod kątem podmiotu: ogólne i indywidualne. Ogólne są powszechne tzn. może je popełnić każdy. Indywidualne łączą się z określoną cechą podmiotu. Łączą się z podatnikiem, płatnikiem lub inkasentem art.57 i art.71 kodeksu karno-skarbowego. Osoba, która dopuściła się czynu zabronionego po ukończeniu 17 lat i przed ukończeniem 18 lat, wobec takiej osoby sąd zamiast kary może zastosować środki wychowawcze, poprawcze lub lecznicze, jeżeli właściwości i warunki osobiste sprawcy, okoliczności sprawy, stopień rozwoju sprawcy za tym przemawiają. Osoba, która ukończyła 13 lat a nie ukończyła lat 17 odpowiada na gruncie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Osoby nieletnie nie ponoszą odpowiedzialności za przestępstwa skarbowe a ponoszą odpowiedzialność za czyny karalne.

Strona podmiotowa:

Mówi o umyślnym lub nieumyślnym zachowaniu się sprawcy. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe mogą być popełnione umyślnie oraz nieumyślnie, jeśli ustawa tak stanowi (wyjątek).

Umyślność - sprawca popełnia czyn zabroniony umyślnie, jeżeli ma zamiar jego popełnienia bądź też godzi się na jego popełnienie. Możemy wyróżnić:

1. zamiar bezpośredni łączy się z chęcią popełnienia czynu zabronionego

2. zamiar ewentualny (wynikowy) łączy z procesem godzenia się sprawcy.

Zamiar - Jest to ukierunkowane zachowanie się sprawcy na osiągnięcie określonego celu i sterowanie tym zachowaniem się. W ramach zamiaru możemy wyróżnić:

  1. Stronę indywidualną (wyobrażenie celu),

  2. Stronę wolutatywną (motywację osiągnięcia celu).

Zamiar bezpośredni - to nastawienie woluntatywne sprawcy na osiągnięcie celu. Może cechować się ono aktywnością lub pasywnością podmiotu zmierzającego do osiągnięcia zamierzonego celu. Zamiar bezpośredni musi obejmować wszystkie elementy konstruujące czyn zabroniony. Aktywność jest to dążenie do pewnego uszczuplenia, pasywność jest to niezapłacenie zobowiązania podatkowego.

Zamiar bezpośredni - musi obejmować wszystkie elementy konstrukcyjne czynu zabronionego.

Zamiar ewentualny - składa się ze strona woluntatywna, strona ewentualna. Strona intelektualna zamiaru ewentualnego polega na możliwości przewidywania popełnienia czynu zabronionego. Strona wolutatywna polega na procesie godzenia się sprawcy. Zasadą jest, że zamiar ewentualny występuje zawsze obok celu, do którego sprawca dąży.

Przestępstwa popełnione umyślnie (formy przestępstw):

  1. Świadoma nieumyślność (lekkomyślność) polega na braku zamiaru popełnienia czynu zabronionego oraz przewidywaniu możliwości jego popełnienia z jednoczesnym przypuszczeniem, że sprawca uniknie popełnienia czynu.

  2. Nieświadoma nieumyślność (niedbalstwo) sprawca nie ma świadomości możliwości popełnienia czynu, chociaż powinien i mógł przewidzieć jego popełnienie.

Reguły ostrożności - jest to określenie reguły postępowania z określonym dobrem prawnym. Mogą wynikać z ustawy, rozporządzenia bądź regulacji wewnętrznej danej jednostki.

Strona przedmiotowa przestępstwa:

Zasadą jest, że sprawca ponosi odpowiedzialność za przestępstwo lub wykroczenie, które jest umyślne, zaś za przestępstwo lub wykroczenie, które jest nieumyślne tylko wyjątkowo. Ale rzadko regulacja kodeksu karno-skarbowego przewiduje odpowiedzialność za przestępstwo lub wykroczenie nieumyślne. Przykłady takich regulacji są następujące:

  1. Nieumyślne narażenie finansów publicznych na uszczuplenie art.82§3 w związku z §1i §2 tego artykułu.

  2. Nieumyślne przestępstwo przemytu celnego art.86§5 w związku z §1i §2 lub §4 tego artykułu. Może być często tak, że w dyspozycji przepisu prawnego części szczególnej kodeksu karno-skarbowego ustawodawca nie posługuje się sformułowaniem, że mamy do czynienia z przestępstwem nieumyślnym. W tych przykładach mamy do czynienia z przestępstwem umyślnym, jednakże może być tak, że ustawodawca posługuje się sformułowaniem chociażby nieumyślnie narażał normy prawne. To sformułowanie chociażby nieumyślnie odnosi się zarówno do przestępstwa nieumyślnego jak również do przestępstwa umyślnego. Ponadto nieumyślność może odnosić się do niektórych znamion czynu zabronionego, np.:

  • nieumyślne paserstwo towarami pochodzącymi z przestępstw lub wykroczeń akcyzowych, art.65§2 kodeksu karno-skarbowego,

  • również nieumyślne paserstwo towarami pochodzącymi z przestępstw lub wykroczeń celnych art.91§2 kodeksu karno-skarbowego.

Ustalenie jednak umyślności bądź nieumyślności jest istotne z punktu widzenia odpowiedzialności sprawcy a odnośnie umyślności ustalenie jest istotne z uwagi na możliwość recydywy skarbowej art.37§1pkt.4. oraz zastosowania nadzwyczajnego zaostrzenia kary z uwagi na dużą wartość przedmiotu art. 37§1pkt.1.Zobacz także