Śledź nas na:Pojęcie proces karny i prawo karne procesowe

Źródła prawa karnego procesowego:

W ujęciu normatywnym jest sformalizowany akt władzy państwowej ustanawiający przepisy obowiązującego prawa.

W RP źródłami tymi są:

 • konstytucja

 • ustawy

 • ratyfikowane umowy międzynarodowe

 • rozporządzenia

Warunkiem wejścia ich w życie jest ich promulgowanie (wejście w życie).

Uchwały RM oraz zarządzenia nie stanowią źródła prawa karnego procesowego, gdyż mają charakter wewnętrzny. Również nie stanowią źródła prawa karnego procesowego wytyczne i orzeczenia Sądu Najwyższego.

Rodzaje procesu karnego:

Proces prosty - kiedy rozpoznaje się jeden czyn jednego oskarżonego.

Proces złożony - wielopodmiotowy lub wieloprzedmiotowy.

Postępowanie właściwe - postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności karnej oskarżonego.

Postępowanie incydentalne - służy do rozstrzygania kwestii ubocznych pojawiających się w ramach postępowania właściwego (np. wyłączenie sędziego z postępowania).

Postępowanie samoistne - samodzielny byt. Jest tokiem, w którym przebiega postępowanie w zakresie odpowiedzialności karnej lub niekiedy cywilnej.

Postępowanie pomocnicze - pełni rolę służebną w stosunku do postępowania. Pozwala na realizacje celu postępowania samoistnego.

Naczelne zasady procesowe i ich rola w procesie:

Społecznie ważne, ogólne dyrektywy uregulowania najbardziej istotnych kwestii z zakresu procesu.

Zasady mają postać norm:

 • zobowiązujących - wskazują jak należy postępować

 • uprawniających - stwarzają możliwość określonego postępowania

Zasady ogólno - prawne, np.

 • zasada państwa prawa

 • zasada humanitaryzmu

Zasady procesowe:

I. Ustrojowo- organizacyjne

 1. Zasada prawa do sądu.

 2. Zasada niezawisłości sędziowskiej.

 3. Zasada udziału czynnika społecznego w orzekaniu.

 4. Zasada kolegialności sądu.

II. Ściśle procesowe:

Zasady związane z wszczęciem procesu karnego:

 • zasada ex officio (ścigania z urzędu)

 • zasada legalizmu

 • zasada skargowości

Zasady dotyczące postępowania dowodowego:

 • zasada prawdy obiektywnej

 • zasada bezpośredniości

 • zasada koncentracji materiału dowodowego

 • zasada swobodnej oceny dowodów

 • zasada obiektywizmu

Dotyczące formy i sposobu prowadzenia postępownia:

 • zasada kontradyktoryjności

 • zasada jawności

 • zasada ustności

 • zasada rzetelnego procesu

Dotyczące sytuacji prawnej oskarżonego:

 • zasada domniemania niewinności

 • zasada prawa do obrony

 • zasada ciężaru dowodowego (onus probambi)

 Zobacz także