Śledź nas na:Dochodzenie a śledztwo

Dochodzenie:

Sąd rejonowy- 1 instancja:

 • sprawy zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności (wyłączone są określone przestępstwa)

 • przy przestępstwach przeciwko mieniu o wartości do 100000zł

 • dochodzenia prowadzi się w sprawie:

 • bójki, pobicia z użyciem niebezpiecznego przedmiotu

 • kradzieży z włamaniem

 • oszustwo do 100000 zł

 • przestępstwo kwalifikowanego zaboru pojazdu mechanicznego do 100 tys. zł.

Organy:

 • policja

 • w ograniczonym zakresie inne organy

 • SG, ABW, CBA

Prokurator czuwa nad prowadzonym postępowaniem przygotowawczym.

Czas trwania:

 • powinno być ukończone w okresie 2 miesięcy

 • prokurator może przedłużyć prowadzenie dochodzenia do 3 miesięcy i w szczególnie uzasadnionych przypadkach prokurator może przedłużyć na dalszy czas oznaczony

Cele postępowania przygotowawczego, 297 kpk

Zarzuty 313 kpk

Zarzut przedstawia w chwili, kiedy dane istniejące w chwili wszczęcia postępowania albo zebrane w toku postępowania przygotowawczego dostatecznie uzasadniają podejrzenie, że czyn popełniła określona osoba.

Dwie formy przedstawienia zarzutów:

1. Poprzez wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów (ogłoszenie postanowienia podejrzanemu i przesłuchanie podejrzanego). Od ogłoszenia i przesłuchania podejrzanego można odstąpić jeżeli podejrzany ukrywa się lub nie przebywa w kraju.

Postanowienie musi zawierać trzy podstawowe elementy:

 • wskazanie podejrzanego

 • dokładne określenie zarzucanego czynu

 • podanie kwalifikacji prawnej tego czynu

2. Przedstawienie zarzutów bez wydania postanowienia i zarzuty przedstawia się w związku z przystąpieniem do przesłuchania takiej osoby w charakterze podejrzanego:

 • dochodzenie (chyba że podejrzany jest tymczasowo aresztowany)

 • w ramach czynności podejmowanych na podstawie art. 308 KPK (nie cierpiące zwłoki)

Podejrzany ma prawo do otrzymania uzasadnienia przedstawionych mu zarzutów:

 • nie jest ono sporządzane z urzędu ale na wniosek podejrzanego

 • wniosek ten podejrzany może złożyć do czasu zawiadomienia go o terminie końcowego zaznajomienia z materiałami postępowania przygotowawczego

 • jest to uzasadnienie ustne lub pisemne

Możliwość zmiany i uzupełnieni a zarzutów

 • uzupełnienie polega na wydaniu postanowienia w którym zarzuca się podejrzanemu popełnienie innego przestępstwa nie objętego wcześniejszym postanowieniem

 • zmiana zarzutów: wydanie postanowienia o zmianie polegającej na zarzuceniu czynów w zmienionej istotnie postaci albo gdy trzeba zakwalifikować czyn z surowszego przepisu.

Art. 66 kodeksu karnego warunkowe umorzenie postępowania karnego:

 • stosuje tylko sąd a jeżeli prokurator uzna że są przesłanki z art. 66 KK zamyka postępowanie przygotowawcze i zamiast aktu oskarżenia kieruje do sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania.

 • sąd kieruje wniosek na posiedzenie (prokurator, podejrzany, pokrzywdzony)

 • sąd warunkowo umarza postępowanie na posiedzeniu i robi to wyrokiem

 Zobacz także