Śledź nas na:Prawo wykroczeń, wykroczenie, czyn zabroniony

Wina - zarzucany stosunek sprawcy do realizacji znamion czynu zabronionego, którego naganność wynika z naruszenia normy prawnej, w sytuacji gdy sprawca powinien i mógł tej normy przestrzegać.

Umyślność art. 6.1:

 • zamiar bezpośredni

 • zamiar ewentualny

Nieumyślność art. 6.2:

 • jeżeli sprawca nie mając zamiaru jego popełnienia jednak go popełnia na skutek niezachowania reguł ostrożności wymaganych w danych okolicznościach, mimo że możliwość popełnienia tego czynu przewidywał

 • świadoma nieumyślność (lekkomyślność)

 • niedbalstwo

Strona przedmiotowa:

 • zachowanie sprawcy

 • przedmiot czynu (osoba, rzecz)

 • skutek (określona zmiana będąca następstwa zachowania się sprawcy)

Okoliczności modalne (w opisie niektórych typów):

 • sposób popełnienia czynu

 • czas i miejsce popełnienia czynu

 • okoliczności popełnienia czynu

 • użyte narzędzi i środków

Okoliczności wyłączające bezprawność (kontratypy):

 • obrona konieczna w celu odpierania bezpośredniego i bezprawnego zamachu (ekscesy)

 • stan wyższej konieczności 16 par1 KW działanie w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego dobru. Istnieje kolizja dóbr poświęca się dobro w celu ratowania innego (zasada proporcji dóbr)

 • zgoda pokrzywdzonego

 • zwyczaj

 • działanie w ramach obowiązku

 • błędy (error delicti, facti - co do kontratypów)

Okoliczności uchylające winę:

 • niepoczytalność (art. 17 par 1 KW)

 • odurzenie sprawcy (alkohol lub inny środek)

 • błąd (niezgodność między rzeczywistością a jej odbiciem w świadomości sprawcy); błąd istotny lub nieistotny,

 • nieświadomość bezprawności (odmienna postać błędu); błąd co do oceny prawnej popełnionego czynu

 Zobacz także