Śledź nas na:Formy popełnienia wykroczenia

Kary: art. 118

Karami są:

Areszt - polega na pozbawieniu wolności. Trwa od 5 - 30 dni. Można ją orzec, gdy przewiduje to konkretny przepis. Areszt stosowany jest wyjątkowo, jest alternatywną karą. Areszt orzekamy gdy:

 • popełniono wykroczenie umyślnie i jednocześnie

 • przemawia waga czynu lub okoliczności sprawcy uzasadniają o demoralizacji sprawcy lub zasługuje na potępienie.

Można orzec areszt gdy orzeczono grzywnę ponad 500 zł i nie można jej ściągnąć. Nie orzeka się aresztu, gdy warunki osobiste sprawcy uniemożliwiają odbycie kary aresztu.

Ograniczenie wolności - polega na ograniczeniu wolności człowieka poprzez nałożenie na niego określonych obowiązków:

 • obowiązek uzyskania zgody sądu na zmianę miejsca stałego pobytu

 • obowiązek udzielenia wszelkich wyjaśnień z przebiegu odbywania kary

 • obowiązek wykonywania pracy wskazanej przez sąd

 • rzeczywiste wykonanie określonej pracy 20 - 40 godzin \ miesięcznie

 • 10% - 25% potrącenia wynagrodzenia

Kara ograniczenia wolności trwa 1 miesiąc. W przypadku uchylania się od kary można ją zamienić na karę grzywny lub areszt.

Grzywna - może występować jako:

 • kara samoistna - tylko grzywna

 • jeżeli wykroczenie popełniono w celu korzyści majątkowych i sprawca został ukarany aresztem to kodeks przewiduje, że sąd musi dorzucić także grzywnę (grzywna obok aresztu), jeżeli nie miałby z czego zapłacić to można od niej odstąpić.

Grzywna określona jest kwotowo. Wysokość jej od 20 - 5000zł. Jeżeli nie zapłaci ponad 500zł to zamienia się na pracę lub areszt.

Nagana - można orzec w każdym przypadku wtedy, kiedy można przypuszczać, że ta kara będzie wystarczająca dla sprawcy. Wynika to z okoliczności sprawy lub okoliczności sprawcy. Wyjątek jest w przypadku wykroczeń chuligańskich nagana nie jest stosowana.

 

Środkami karnymi są:

 • zakaz prowadzenia pojazdów, (6miesiące - 3 lata) można orzec w stosunku do osoby, która posiada takie uprawnienia a także do osoby, która ich nie posiada. W dwóch przepisach, czyli po użyciu alkoholu i nie udzieleniu pomocy ofiarom wypadku to trzeba obligatoryjnie orzec zakaz prowadzenia pojazdów. Spowodowanie niebezpieczeństwa w ruchu i niestosowanie się do znaków i sygnałów osoby kierującej ruchem sąd może, ale nie musi orzec ten środek.

 • przepadek przedmiotów - przedmioty, które pochodziły z wykroczenia przechodzą na skarb państwa. Gdyby nie było współmierne do czynu i gdy nie są własnością sprawcy nie podlegają przepadkowi.

 • nawiązka - trzeba zapłacić określoną kwotę pieniędzy, czasami jest to orzeczenie obowiązkowe. Przepis określa wysokość nawiązki od 50 - 1500zł. Orzekana jest na rzecz pokrzywdzonego. Gdy nawiązka ma charakter chuligański do 1000zł. Orzekana nie tylko na rzecz pokrzywdzonego, ale także na cel społeczny wyznaczony na cel.

 • obowiązek naprawienia szkody - jako obowiązek zapłacenia równowartości wyrządzonej szkody albo obowiązek przywrócenia stanu poprzedniego.

 • podanie orzeczenia o ukaraniu do publicznej wiadomości - w szczególny sposób, orzeka się wtedy, kiedy może mieć to znaczenie wychowawcze. Sąd orzeka w jaki sposób ma być ogłoszony.

 • inne środki karne określone przez ustawę.

Środki oddziaływania wychowawczego:

 • pouczenie
 • upomnienie

Środki oddziaływania społecznego - stosowanie, gdy sąd odstępuje od wymierzenia kary.

 • obowiązek przeproszenia pokrzywdzonego

 • publiczne zobowiązanie, że drugi raz tego nie zrobiZobacz także