Śledź nas na:Formy popełnienia wykroczenia

Zasady wymiaru kary:

 • ze względnej swobody organu orzekającego sąd wymierza karę wg własnego uznania w granicach przewidzianych przez prawo

 • zasada indywidualizacji kary - karę trzeba indywidualnie dostosować do sprawcy

 • z urzeczoności kary - wymiar kary musi być w każdym przypadku wyraźnie określony

Dyrektywy wymiaru kary:

 • dyrektywa stopnia szkodliwości społecznego i winę sprawcy - na społeczną szkodliwość czynu wpływają okoliczności wykroczenia: jakie naruszono dobro, czy została wyrządzona szkoda, sposób popełnienia wykroczenia i okoliczności, motywacja sprawcy, nastawienie sprawcy

 • dyrektywa prewencji ogólnej - sąd wymierzając karę musi brać pod uwagę, że musi kara oddziaływać na ogół społeczeństwa

Wymiary prewencji:

 • odstraszyć innych potencjalnych sprawców

 • pokazać społeczeństwu że wymiar sprawiedliwości funkcjonuje

 • dyrektywa prewencji indywidualnej - wymierzając karę sąd musi brać pod uwagę, że ma ona oddziaływać wychowawczo i zapobiegawczo na sprawcę.

Zasada rozwarstwienia wykroczeń - polega na tym, że z jednej strony są wykroczenia a sprawca może zostać łagodnie potraktowany. A druga wskazuje, że jest możliwe zaostrzenie kary za wykroczenia.

Zaostrzenie odpowiedzialności za wykroczenie

 • recydywiści

 • sprawcy wykroczeń o charakterze chuligańskim

Kryteria świadczące o wykroczeniu chuligańskim:

 1. kryterium strony podmiotowej - wykroczenie popełnione umyślnie;

 2. kryterium przedmiotu zamachu - które godzą w porządek lub spokój publiczny lub polegają na niszczeniu lub uszkodzeniu mienia;

 3. kryterium sposobu działania sprawcy - takie wykroczenie w którym sprawca działa publicznie, działa w miejscu publicznym albo publicznie;

 4. kryterium motywów lub pobudek działania - działa albo bez powodu, albo z błędnego powodu.

Zaostrzenie odpowiedzialności - polega na zakazie orzekania nagany w przypadku wykroczeń chuligańskich, nie można orzec zawieszenia kary aresztu. Można orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego lub innej organizacji w wysokości 1000zł.

Przedawnienie karalności - od momentu popełnienia wykroczenia upłynie wskazany prawnie czas. Po upływie tego czasu nie można prowadzić postępowania. Karalność ustaje od 1 roku od jego popełnienia. Przedawnieniu może ulec samo wykonanie kary, 3 lata od jej orzeczenia. Zatarcie 2 lata od wykonania

Postępowanie w sprawach o wykroczenia - zespół ustawowo określonych czynności, których celem jest wykrycie i pociągniecie do odpowiedzialności karnej sprawcy wykroczeń.

Przedmiotem jest kwestia odpowiedzialności obwinionego za zarzucane mu czyny.

Obwiniony to osoba przeciwko której skierowano wniosek o ukaranie w sprawach o wykroczenia.

Funkcje postępowania w sprawach o wykroczenia:

 • oskarżenia- realizuje oskarżyciel publiczny albo oskarżyciel posiłkowy (art. 17, 18, 26 kpw)

 • obrony- zasada prawa do obrony

 • rozstrzygania dla orzekania- sądy grodzkie- rejonowe, organ uprawniony- tryb mandatowy

Cele postępowania w sprawach o wykroczenie:

 • realizacja materialnego prawa wykroczeń

 • stosowanie wobec sprawców wykroczeń środków przewidzianych w sankcjach przepisów prawa materialnego

 Zobacz także