Śledź nas na:Środki przymusu procesowego

Środki przymusu procesowego - to środki, których celem jest wymuszenie określonego zachowania się od uczestników postępowania albo zabezpieczenie grożącej obwinionemu kary lub środka karnego. Należą do nich:

 • zatrzymanie

 • tymczasowe zajęcie i zabezpieczenie przedmiotu(art.48 kpw)

 • kara porządkowa art.49 i 50 kpw

 • przymusowe doprowadzenie

 • świadka

 • obwinionego

 • odebranie

 • przedmiotu oględzin

 • dowodu rzeczowego

 • ustalenie miejsca pobytu osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia(obwinionego)

Policja ma prawo zatrzymać:

Osobę ujętą na gorącym uczynku popełnienia wykroczenia lub bezpośrednio potem jeżeli:

 • zachodzą podstawy do zastosowania wobec niej postępowania przyspieszonego

 • nie można ustalić jej tożsamości

Uprawnienia zatrzymanego

Zatrzymany ma prawo:

 • do informacji o przyczynach zatrzymania

 • do informacji o przysługujących mu prawach

 • otrzymania odpisu protokołu zatrzymania

 • żądania zawiadomienia o zatrzymaniu osoby najbliższej

 • żądania zawiadomienia o zatrzymaniu pracodawcy

 • żądanie umożliwienia kontaktu z adwokatem albo z radcą prawnym

 • złożenia zażalenia na zatrzymanie do sądu

Karę porządkową można nałożyć na:

 • świadka, tłumacza, biegłego, specjalistę

 • osobę, która będąc obowiązana do okazania albo wydania przedmiotu oględzin lub dowodu rzeczowego odmówiła jego okazania lub wydania

 • nie dotyczy to osoby, której przysługuje prawo odnowy zeznań

Rola i przypadki udziału Policji oraz innych organów w charakterze oskarżyciela publicznego w postępowaniu przed sądem.

Oskarżyciel publiczny - organ państwowy lub społeczny jako reprezentant interesu społecznego z mocy ustawy uprawniony do występowania w charakterze strony procesowej wypełniającej funkcje oskarżyciela w postępowaniu w sprawie o wykroczenia przed sądem, czyli strona postępowania której zadaniem jest wnoszenie i popieranie wniosku o ukaranie oraz doprowadzenie do ukarania obwinionego.

Podstawy prawne:

Art. 17 kpw - prawo do występowania jako (Oskarżyciel publiczny)

 • policja we wszystkich przypadkach wykroczeń (chyba że ustawa stanowi inaczej)

 • inspektor pracy - wykroczenia przeciwko prawom pracownika i związane z wykonywaniem pracy zarobkowej

 • organom administracji rządowej i samorządowej, organom kontroli państwowej i kontroli samorządu terytorialnego oraz strażom gminnym (miejskim), gdy w zakresie swego działania ujawniły wykroczenie i wystąpiły z wnioskiem o ukaranie.

 • inne instytucje państwowe, samorządowe lub społeczne RM w drodze rozporządzenia zakres spraw, w których w ramach swego działania mogą występować z wnioskiem o ukaranie za ujawnione przez siebie wykroczenia. Wszystkie straże: leśna rybacka itp.

Art. 18.

 • Prokurator - w każdej sprawie o wykroczenie wniosek o ukaranie może wnieść prokurator, stając się oskarżycielem publicznym. Prokurator może także wstąpić do postępowania wszczętego na podstawie wniosku o ukaranie wniesionego przez innego oskarżyciela. Udział prokuratora wyłącza udział innego oskarżyciela publicznego.

 • Udział w sprawie organu, który złożył wniosek o ukaranie, wyłącza Policję od udziału w sprawie do zakończenia postępowania. Podmiot nawet nie policyjny ma wszystkie uprawnienia oskarżyciela publicznego może występować ze środkami zaskarżenia.

 • Udział w sprawie innego oskarżyciela niż policja należy rozumieć jego fizyczne stawiennictwo się na rozprawie lub posiedzenie chodź by następnie przerwie lub po odroczeniu nie uczestniczył już w tych formach.

Oskarżyciel publiczny powinien brać udział w rozprawie, gdy wkroczenie:

 • zagrożone jest karą aresztu lub ograniczenia wolności

 • zagrożone jest środkiem karnym zakazu prowadzenia pojazdu lub przepadek przedmiotu

 • charakteryzuje się wysokim stopniem społecznej szkodliwości

 • zostało popełnione w warunkach recydywy, pod wpływem alkoholu, z pobudek zasługujących na szczególne potępienie

 • rozpatrywane jest w trybie przyspieszonym

 • w sprawie uczestniczy zawodowy obrońca

 • w sprawie uczestniczy biegły powołany przez policje lub na jej wniosek

Przygotowanie się oskarżyciela publicznego do udziału w postępowaniu przed sądem.Zobacz także