Śledź nas na:Środki przymusu procesowego

Etapy przygotowania się oskarżyciela do wystąpienia:

1. w jednostce policji

 • zapoznanie się z wokandą(ilości spraw w jednym dniu)

 • zapoznanie się z RSOW

 • nawiązanie kontaktu z dzielnicowym, policjantami (świadkami w sprawie)

 • zapoznanie z wpisami w książce zatrzymań

 • przygotowanie planu przemówienia oskarżyciela

2. w siedzibie sądu

 • skontaktowanie się z sekretariatem sądu

 • zapoznanie z aktami sprawy

 • zwrócenie uwagi na stawiennictwo osób szczególnie własnych świadków

Obowiązki policji jako oskarżyciela publicznego:

Obowiązki natury procesowej

 • działanie na rzecz obiektywnego i wszechstronnego wyjaśnienia istotnych okoliczności spraw

 • popieranie w interesie publicznego wniosku o ukaranie

 • wywieranie aktywnego wpływu na tok postępowania

Obowiązki ściśle służbowe

Ujawnienie uchybień i nieprawidłowości w zakresie:

 • przygotowania sprawy (formułowaniu wniosku o ukaranie, kwalifikacja prawna i inne)

 • terminowości ich przesłania do sądu

 • zachowania się funkcjonariuszy na rozprawie

 • przygotowanie się do wykonania ciążących na nim zadań

 • zrelacjonowanie przełożonym przebiegu i wyniku sprawy

Przemówienie wygłoszone przez oskarżyciela powinno być:

 • krótkie

 • rzeczowe

 • stanowcze

 • przekonywujące

 • usystematyzowane

 • dostosowane do wagi i rodzaju sprawy.

Funkcje przemówienie oskarżyciela:

 1. Analityczna - ukazanie stanu faktycznego spr. w oparciu o ujawniony w toku rozprawy dowody oraz scharakteryzowanie osobowości obwinionego.

 2. Postulatywna - wskazanie kwalifikacji prawnej czynu obwinionego oraz rodzaj i wymiaru kary i środka karnego.

 3. Wychowawcza - przekonanie o adekwatności i nieuchronności kary za popełnione wykroczenia.

Układ przemówienia oskarżyciela:

Wstęp:

 • czy i w jakim zakresie oskarżyciel popiera wniosek o ukaranie (w całości czy w części)

 • dlaczego dostępuje od wcześniej złożonej skargi

Rozwinięcie

 • omówienie: okoliczności, pobudek, sposobu popełnienia wykroczenia, społecznej szkodliwości

 • omówienie naruszonego przepisu

 • scharakteryzowanie sylwetki obwinionego

 • dowodu

Zakończenie, sprecyzowanie co do:

 • Rodzaju wymiaru kary środków karnych natychmiastowej wykonalności wyroku innych kwestii podlegających rozstrzygnięciu.

 • Oskarżyciel publiczny działa zgodnie z zasadą bezstronności, dlatego może podlegać wyłączeniu na podstawie art. 19 kpw. Czynności dokonane przez osobę podlegające wyłażeniu zanim ono nastąpiło nie są tej przyczyny nieskuteczne jednakże czynności dowodowe należy na żądanie strony w miarę możliwości powtórzyć.

 • Prokurator może włączyć się do postępowania w każdym jego stadium, wyłączając w tym samym oskarżyciela, który wniósł wniosek o ukaranie.

Stadia postępowania w sprawach o wykroczenia:

I wstępne - (czynności wyjaśniające) wykonanie pierwszej czynności procesowej.

II główne - (rozprawa, wywołanie sprawy.)

III kontrolne - wniesienie środka zaskarżenia.

IV wykonawcze - skierowanie prawomocnego orzeczenia do wykonania.Zobacz także