Śledź nas na:Środki przymusu procesowego

Fazy rozpraw przed sądem:

Przygotowanie do rozprawy. Po wywołaniu skargi od uprawnionego podmiotu.

Kontrola skargi pod względem formalnym faktycznym

Podejmowanie wstępnych decyzji procesowych (art59-68kw)

 • o o zwrocie wniosku o ukaranie w celu usunięcia braków

 • o odmowie wszczęcia postępowania(59§2)

 • o skierowanie sprawy na posiedzenie

 • o skierowanie sprawy na rozprawę

Przygotowanie rozprawy

 • ustalenie wokandy

 • wyznaczenie składu orzekającego(jednoosobowego)

 • zarządzenie wysłania wezwań i zawiadomień

 • zarządzenie niezbędności i sprawdzenie innych dowodów na rozprawie

Przesłanki skierowania sprawy na posiedzenie. Prezes sądu po wszczęciu postępowania kieruje sprawę na posiedzenie, jeżeli:

 1. oskarżyciel publiczny wystąpił z wnioskiem o skazanie obwinionego bez przeprowadzenia rozprawy.

 2. obwiniony po wezwaniu go na rozprawę lub zawiadomieniu o jej terminie występuje z wnioskiem o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy

 3. zostały stwierdzone przed rozprawą okoliczności wyłączające postępowanie

 4. zachodzi potrzeba wydania postanowienia o niezawisłość sądu

 5. zachodzi potrzeba umorzenia postępowania z powodu oczywistego braku podstaw obwinienia

 6. w sprawie, w której wniosek o ukaranie złożył oskarżyciel posiłkowy, niezbędnie jest polecenie policji lub innemu organowi dokonania określonych czynności dowodowych

 7. zachodzi możliwość wyroku nakazowego

 8. zachodzi potrzeba innego rozstrzygnięcia przekraczającego uprawnienia prezesa

Przesłanki fakultatywne odmowy wszczęcia lub umorzenia postępowania:

Sąd może odnowić wszczęcia postępowania, a wszczęte umorzyć jeśli: (61§1)

W sprawie o ten sam czyn mający jednocześnie znamiona przestępstwa i wykroczenia

 • postępowanie karne zostały już prawomocnie zakończone orzeczeniem skazującym

 • toczy się post. Karne z oskarżenia publicznego

Wobec sprawcy zastosowano środek oddziałujący w postaci:

 • pouczenia

 • zwrócenie uwagi

 • ostrzeżenia

 • środek przewidziany w przepisach o odpowiedzialności dyscyplinarnej lub porządkowej.

Fazy rozprawy:

I Wstępna (art.71kpw)

 • wywołanie sprawy

 • spr. stawiennictwa uczestników postępowania

 • podejmowanie rozstrzygnięć wstępnych np.

 • odroczenie sprawy

 • przeprowadzenie rozprawy zaocznie

 • wyłączeniu

 • uwzględnieniu lub oddaleniu wniosku dowodowego

 • wyłączenie jawności rozprawy w całości lub w części

II Przewód sądowy (art.72-81kpw)

 • rozpoczęcie przewodu sądowego (odczytanie wniosku o ukaranie)

 • postępowanie dowodowe

 • wysłuchanie obwinionego

 • przeprowadzenie innych dowodów oskarżenia i obrony

 • zamknięcie przewodu sądowego

III Przemówienia (głosy) stron (art.406§12kpk. w zw. z art.81kpw)

 • Oskarżyciela publicznego

 • Pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego (pokrzywdzonego)

 • Oskarżyciela posiłkowego

 • Obrońcy obwinionego

 • Obwinionego

IV Rozstrzyganie (orzekanie)(art.82-84kpw)

 • Część tajna:

 • narada

 • głosowanie

 • sporządzenie i podpisanie orzeczenia

 • Część jawna ogłoszenie orzeczenia

Rodzaje rozstrzygnięć w sprawie o wykroczenia:

 • odstąpienie od wymierzenia kary obwinionemu

 • zakaz prowadzenia pojazdów

 • wyrok uniewinniający orzeka sąd, gdy przeprowadzone postępowanie nie potwierdziło w sposób niewątpliwy popełnienia przez obwinionego zarzucanego mu czynu

 • wyrok umarzający jeżeli po rozpoczęciu przewodu sądowego stwierdzające okoliczności wyłączające orzekanie

 

 Zobacz także